ניכוי המס במקור הינו מנגנון בו נלקחת מקדמת מס על חשבון המס העתידי שידווח בדו"ח השנתי. באופן כללי תושב חוץ אשר אינו מיצר את הכנסתו בישראל ולכן גם לא צריך לדווח ולשלם מס על רווחיו בישראל גם אם מקור התשלום הינו מתושב ישראל. יחד עם זאת רשויות המס רוצות לפקח שכאשר תושב ישראל משלם תשלום לתושב חוץ אכן ההכנסה לא הופקה בישראל ושאכן מדובר בתושב חוץ. לפיכך כל התשלומים המשולמים לתושב חוץ חייבים בניכוי מס במקור אלא אם כן ניתן פטור מניכוי מס במקור לתושב החוץ או הקלה ספציפית.

הטרגדיה של אי קבלת ניכוי מס במקור הינם מצבים בהם תושב ישראל ותושב חוץ סיכמו על מחיר עיסקה. בחוזה נרשם כי התמורה תגיע לאחר מיסים מדינתיים. ניכוי המס במקור שהרבה פעמים אינו צפוי גורם להתיקרות העיסקה ומאלץ את תושב ישראל לשלם מכיסו את ניכוי המס במקור כדי להעביר את סכום הנטו בהתאם לתנאי ההסכם.

תשלום לתושב חוץ וקבלת פטור מניכוי מס במקור

על פי הוראות החוק בכל תשלום כספי לתושב חוץ יש לנכות מס במקור בשיעור של 25 אחוז ליחיד ושל 23 אחוז אם התשלום נעשה לחברה תושבת חוץ. עיקר המסננת היוצרת בפרקטיקה את האכיפה של ניכוי המס במקור הינה המערכת הבנקאית. כל התשלומים לתושבי חוץ אשר נעשים על ידי הבנקים מחויבים בניכוי מס במקור בשיעור של 25 אחוז אלא אם רשויות המס נתנה  פטור מניכוי מס במקור למקבל התמורה וזה הציגו לבנק טרם ההעברה הכספית.
הוראת ביצוע מס הכנסה שמספרה  34/93 והתוספות עליה שנוספו במהלך השנים מפרטות לבנקים בין השאר את המקרים בהם ניתן לבצע  העברת תשלום לתושב חוץ ללא ניכוי מס במקור. כך לדוגמא במקרים בהם  סך התשלומים השנתיים לנותני שירותים בחו"ל אינו עולה על 250 אלף דולר אזי אין צורך בביצוע ניכוי מס במקור על ידי הבנקים. מטרת ההוראה היא לבחון תשלומים מהותיים ולאפשר את זרימת התשלומים הנמוכים יחסית ללא ניכוי מס במקור . יודגש כי עצם האפשרות לבנקים שלא לנכות מס במקור אין משמעה כי אם התברר לרשויות המס שהתשלום היה חייב בניכוי מס במקור הדבר ימנע מבעדם לתבוע את ניכוי המס במקור מהמשלם בעתיד.

כאמור רשויות המס מבקשות לנכות מס רק במקום בו הן מעריכות שהן זכאיות למס מתושב החוץ ולפיכך לאורך השנים ניתנו הקלות שונות. כאשר מבצעים השקעות בנכסים בחו"ל לרבות מניות אין צורך בניכוי מס במקור למקבל התשלום כמו גם במקרים של מתן הלוואות לתושב חוץ. הסיבה שלא חל ניכוי מס במקור במקרים אלה היא כי לא צפוי חיוב מס בישראל מהתשלום עצמו. כדי להקל העברת כספים לחו"ל לצורך מטרות השקעה בחו"ל יזמו רשויות המס בשנת 2017 טופס הצהרה (טופס 2513/2 להורדה כאן) שניתן לתת לבנק וכנגדו הבנק יבצע את התשלום ללא ניכוי המס במקור לתושב החוץ. ההצהרה בעצם אומרת שכל השקעה בנכס פיזי או מקרקעין בחו"ל או הלוואה לתושב חוץ אינה חייבת בניכוי מס במקור ובתנאי שמדובר במדינת אמנה.

הקלות נוספות במסלול הירוק על ניכויי מס במקור לתושב חוץ

בהמשך שנת 2017 פורסמו הקלות  נוספות על ידי רשויות המס ביחס להעברות כספים לחו"ל באמצעות הבנק ובין השאר נקבע שם (עותק מההנחיה לחץ כאן):

    1. החזר הלוואה לתושב חוץ אשר יש אישור רואה חשבון להחזר ההלוואה לא ינוכה ממנה מס במקור על ידי הבנק.
    2. תשלום פרסום באינטרנט לתושב חוץ לא ינוכה ממנו מס במקור.
    3. שירותים שונים בניתנים באמצעות האינטרנט שאינם פרסום יש לקבל פטור מניכוי מס במקור כדי לבטל את ניכוי המס במקור של הבנק.

אי קבלת פטור מניכוי מס במקור לתושב החוץ עלולה לחשוף את המנכה לחשיפה כלכלית של חיובו שלו בתשלום המס במקור. הפטור לפיכך הוא חיוני לא רק על פי הוראות החוק אלא גם כדי לקבל ודאות.

מובן שכאשר מדובר בהלך עסקים רגיל השיטה היא יותר פשוטה ואילו בתשלומים חד פעמיים יבקשו רשויות המס לבחון את העסקה בהקפדה כדי לראות אם אין בסיס לחיוב תושב בחוץ במס הן מבחינת אמנת המס עם מדינת התושבות והן מבחינת מקור המס. כמו כן תמיד יוטל ספק וידרשו ראיות גם למהות העסקה שהולידה את התשלום וגם לזהות תושב בחוץ לרבות בחינת חברות המוחזקות בעקיפין על ידי תושבי ישראל.

מכאן פניה לרשויות המס לשם קבלת פטור מניכוי מס במקור לתושב חוץ צריכה לקחת נתונים רבים בחשבון ולהיעשות בזהירות ובהקפדה תוך תיאור כל העובדות וצירוף ראיות מתאימות כדי להבטיח קבלת הפטור מניכוי מס במקור.

אז איך מקבלים פטור מניכוי מס במקור לתושב חוץ

פטור מניכוי מס במקור על העברת כספים לתושב חוץ צריכה להיעשות בדרך של פניה לפקיד השומה עם כלל הנתונים הסובבים סביב העברת הכספים. יש להעביר את פרטי העסקה ומסמכים מאמתים. כמו כן נדרש להסביר מדוע אין תושב החוץ חייב במס בישראל ומשכך ההעברה צריכה להיות פטורה מניכוי מס במקור.

את הפניה מקבל רכז החוליה הרלוונטי בפקיד השומה. הרכז בדרך כלל ישלח שאלות משלימות וככל שהנתונים יניחו את דעת הרכז יתקבל הפטור מניכוי מס במקור לתושב החוץ. הפטור מניכוי מס במקור מתשלום לתושב חוץ  ניתן על גבי טופס יעודי אותו ניתן להעביר לבנק כדי שלא ינכה מס במקור מההעברה לחו"ל.  ללא אישור  וללא הקלה ספציפית הבנק יבצע ניכוי מס במקור מהתשלום לתושב חוץ בשיעור מלא של 25 אחוז.

במידה ולא יתקבל הפטור ניתן לערער על ההחלטה ככל החלטה מינהלית אחרת בפני פקיד השומה ובמידת הצורך בבית המשפט.

השבה של כספים שנוכו במקור מתושב חוץ

גם כאשר נוכה מס במקור מהכספים שהועברו לתושב החוץ יש לזכור שאין הדבר מהווה סוף פסוק. ניכוי המס במקור מהווה מקדמה על חשבון המס בלבד. לפיכך תושב החוץ זכאי להגיש דדיווח בישראל בסוף שנה ולדווח כי אינו חייב מס בישראל ולתבוע את השבת כספי הניכויים שנוכו לו.

לשם השבת ניכויים שנוכו לתושב חוץ יש להגיש דו"ח שנתי ולהציף את החזר המס שתוצאתו מהניכויים ששולמו במהלך השנה. במקרים אלו לרוב יתקיים הליך שומה שבסופו יקבע האם התשלומים ששולמו חייבים במס בישראל או שלא. ככל שיקבע כי התשלומים אינם מהווים הכנסה בישראל לתושב בחוץ או כי ההכנסה אינה חייבת במס מכח אמנת מס הקיימת עם ישראל אזי יושב ניכוי המס במקור. רצוי לגבש את ההסברים והראיות בגינן לא הייתה חובת תשלום מס בישראל עוד בטרם הגשת הדו"ח.

משרדנו מובל על ידי שותפיו הבכירים אשר שימשו בעבר בתפקידים בכירים ביחידה למיסוי בינלאומי במס הכנסה וכפקיד שומה. המשרד צבר  ניסיון רב בקבלת אישורי פטור מניכוי מס במקור להעברות כספים לחו"ל. ניתן לפנות לייעוץ ראשוני לקבלת פתרונות יצירתיים.

הכותב עו"ד שלומי כהן שימש כמנהל תחום ביחידה למיסוי בינלאומי והיה ממונה על הקשר עם יחידות מיסוי רבות בעולם במסגרת העברות מידע הדדיות בין רשות המיסים בישראל לרשויות מס במדינות זרות. כיום שותף בכיר בפירמת המיסים כהן&כהן.

צור קשר עם עו"ד שלומי כהן לייעוץ ראשוני.